Breaking News
പാലായില്‍ പിക്ക് അപ് കാര്‍ കടയിലേക്ക് പാ‍ഞ്ഞുകയറി മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... ഏറ്റുമാനൂര്‍ -പാലാ റോഡില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്ക്.... ഫുജൈറയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഏഴ് കുട്ടികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു... സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാര്‍ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക്... വീടിനു തീപിടിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു... ദില്ലിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞും അതിശൈത്യവും തുടരുന്നു... മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ഭാവന വിവാഹിതയായി... തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു.... ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി...

13 December, 2015 07:27:31 AM


കുമരകം : ദേശാടന കിളികളുടെ പ്രിയ താവളം
a[y-tI-c-f-¯n tIm"bw ]"-W-¯n \n¶v 16 In.-ao. AIse Hcp Iq"w sNdpZzo]p-I-fpsS Iq"-amb Ipa-c-I¯v 14 G¡-dn-embn ]c¶p InS-¡p¶ Hcp ]£n-k-t¦-X-apWvSv. tZim-S-\-¡n-fn-IfpsS {]nb-Xm-h-f-amb ChnsS ]£n-\n-co-£-I-cpsS ]dp-Zok Xs¶-bm-Wv. sImän-IÄ, s]m³am-\p-IÄ, Rmd, IpbnÂ, CcWvS, Ipf-t¡m-gn, Xmdmhv XpS-§n-b-h-bvs¡m¸w tZim-S\ ]£n-I-fmb ssk_o-cn-b³ sImän-Ifpw Iq"-§-fmbn Ipa-c-I¯v X¼-Sn-¨n-cn-¡p-¶p.

]£n \nco-£-W-¯n\v Gähpw DNn-X-am-bXv Hcp t_m"v k©m-c-am-Wv. Ipa-c-Is¯ DÃmk km[y-X-IÄ ChnsS Xocp-¶n-Ã. Hcp ]gb Ime _w¥mhv k©m-cn-IÄ¡p thWvSn dntkmÀ"m¡n ]cn-hÀ¯\w sNbvXp. sI.-än.-Un.-kn-bpsS hm"À kvtI]vknepw SmPv KmÀU³ dn{So-änepw Sqdn-Ìp-IÄ¡v t_m"nwKn\pw NqWvSbnS-en-\p-sams¡ kuI-cy-apWvSv. tIcf Sqdnkw Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-jsâ hm"À kvtI]vknev sX§n³ tXm¸p-I-fpsS CS-bn-epÅ tImt"-Pp-I-fm-Wp-Å-Xv.

bm{Xm kuIcyw : kao] sdbnÂth kvtäj³ þ tIm"bw (16 In.-ao.), kao] hnam-\-¯m-hfw þ sIm¨n³ CâÀ\m-j-W FbÀt]mÀ"v s\Sp-¼m-tÈ-cn (76 In.-ao.)Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 228