Breaking News
പാലായില്‍ പിക്ക് അപ് കാര്‍ കടയിലേക്ക് പാ‍ഞ്ഞുകയറി മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... ഏറ്റുമാനൂര്‍ -പാലാ റോഡില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്ക്.... ഫുജൈറയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഏഴ് കുട്ടികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു... സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാര്‍ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക്... വീടിനു തീപിടിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു... ദില്ലിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞും അതിശൈത്യവും തുടരുന്നു... മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ഭാവന വിവാഹിതയായി... തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു.... ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി...

13 December, 2015 07:17:13 AM


കോവളം ബീച്ച് : സഞ്ചാരികളുടെ സ്വപ്ന തീരംA´mcmjv{S {]i-kvX-amb Hcp _o¨m-WnXv. sXm"-Sp-¯mbn aq¶p _o¨p-IÄ Chn-sS-bpWvSv. 1930 apX bqtdm]y³am-cpsS {]nb-s¸" Hgn-hp-Ime tI{µ-amWv tImh-fw. IS¯oc-¯v ]md-s¡-"p-IÄ \nd-ªn-cn-¡p-¶-Xn-\m Ah-bv¡n-S-bn at\m-l-c-amb DÄ¡-S t]mse cq]m-´-c-s¸-"n-cn-¡p-¶p. AXn-\m kv\m\-¯n\v ]änb hn[w IS Cu `mK¯v im´-am-bn-cn-¡pw.

hnt\m-Zhpw DÃm-khpw ]I-cp¶ Ht"sd LS-I-§Ä tImh-f¯v H¯p-tN-cp-¶p. kqcy-kv\m-\w, \o´Â, BbpÀthZ akm-PnwKvv, Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ, I"-a-c-¯n-epÅ k©m-cw XpS§n-b-h-bvs¡-Ãm-apÅ kuI-cyw Chn-sS-bpWvSv. D¨tbmsS-bmWv tImhfw _o¨v DW-cp-¶-Xv. cm{Xn-tbmfw _o¨v kPo-h-am-bn-cn-¡pw.

Ipdª hmS-I-bv¡pÅ tImt"-Pp-IÄ, BbpÀthZ dntkmÀ"p-IÄ, tjm¸nwKv tI{µ-§Ä, I¬sh³j³ kuIcy-§Ä, \o´Â Ipf-§Ä, tbmK ]cn-io-e\ tI{µ-§Ä XpS-§nb kuI-cy-§Ä _o¨n-t\m-S-\p-_-Ôn¨v Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶p. tIc-f-¯nsâ Xe-Øm-\-amb Xncp-h-\-´-]p-c¯p \n¶v 16 In.ao AI-se-bmWv Cu kz]v\-Xo-cw. Hcp cm{Xn ChnsS Xma-kn¨v tImh-f-¯nsâ `wKn \pI-cmw.

Xncp-h-\-´-]pcw \K-c-¯n\pw ]cn-k-c-¯p-ambn k©m-cn-Isf BIÀjn-¡p¶ Ht"sd tI{µ-§Ä thsd-bp-apWvS-­v. t\¸n-bÀ ayqkn-bw, {ioNn{X BÀSvkv Kyme-dn, ]Zva-\m`kzman t£{Xw, s]m³apSn F¶nh CXn NneXp am{Xw. kwØm\ kÀ¡mÀ DS-a-Ø-X-bn-epÅ Fkv.-Fw.-F-kv.-Fw. C³Ìn-äyq-"n \n¶v tIcf X\n-a-bpÅ IuXpI hkvXp-¡Ä hm§m\pw Ign-bpw.

sk]väw_À apX amÀ¨v hscbmWv kµÀi-\-¯n\v DNn-X-amb kabw. Xncp-h-\-´-]p-c¯p \n¶v 16 In.-ao. AI-se-bmWv tImhfw _o¨v.

bm{Xm ku-Icyw : kao] sdbnÂth tÌj³ -þ Xncp-h-\-´-]pcw sk³{S (16 In.-ao.),, kao] hnam-\-¯m-hfw þ Xncp-h-\-´-]pcw CâÀ\mj-W FbÀt]mÀ"v (10 In.-ao.)Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 419