Breaking News
പാലായില്‍ പിക്ക് അപ് കാര്‍ കടയിലേക്ക് പാ‍ഞ്ഞുകയറി മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്... ഏറ്റുമാനൂര്‍ -പാലാ റോഡില്‍ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്ക്.... ഫുജൈറയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഏഴ് കുട്ടികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു... സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാര്‍ വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക്... വീടിനു തീപിടിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു... ദില്ലിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞും അതിശൈത്യവും തുടരുന്നു... മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ഭാവന വിവാഹിതയായി... തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു.... ഗവര്‍ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി...

13 December, 2015 06:42:03 AM


ആലപ്പുഴ - കിഴക്കിന്‍റെ വെനിസ്tIcf¯nsâ \mhnI Ncn-{X-¯n kp{]-[m\ Øm\-amWv Ing-¡nsâ sh\okv F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Be-¸p-g-bv¡p-Å-Xv. Ct¸mÄ aÕ-c-hÅw Ifn-bp-sS-bpw I\m-ep-I-fp-sSbpw IbÀ hyh-km-b-¯nsâ hnim-e-amb _o¨n-sâbpw Hs¡ t]cn-emWv Be-¸pg JymXn t\Sp-¶-Xv. Hcp {]apJ ]nIv\nIv tI{µ-amWv Be-¸p-g. 137 hÀjw ]g-¡-apÅ ]pcm-X-\-amb Hcp IS¸mew _o¨n-\p-­v. kao-]-apÅ hnPb _o¨v ]mÀ¡v Ip"n-IÄ¡pw apXnÀ¶-hÀ¡pw am\-kn-tIm-Ãmkw ]I-cpw. _o¨nse ]g¡w sN¶ sseäv lukpw k©m-cn-Isf BIÀjn-¡p-¶p.

lukvt_m"v k©m-c-amWv Be-¸pg ]I-cp¶ asämcp lrZym-\p-`-hw. ]gb sI"p-h-Å-§-fmWv ]cn-jvI-cn¨v lukv t_m"p-I-fm¡n amän-bn-cn-¡p-¶-Xv. S¬ IW-¡n\v Acnbpw kpK-Ô-{Z-hy-§fpw aäpw Zqsc-bpÅ It¼m-f-§-fn-te-s¡-¯n-¡m-\mWv ap³]v henb sI"p-h-Å-§Ä D]-tbm-Kn-¨n-cp-¶-Xv. ac-¸-e-I-IÄ Ib-dp-]-tbm-Kn¨v hcnªp sI"n \nÀ½n-¡p-¶-Xn-\m-emWv sI"p-h-Å-§Ä¡v B t]cv e`n-¨-Xv.

B[p-\nI Imes¯ lukvt_m-"p-IÄ Hcm-Uw-_c tlm"-ense FÃm kuI-cy-§-fp-ap-Å-h-bm-Wv. FbÀ IWvS­o-j³ sNbvX InS-¸p-ap-dn-IÄ, B[p-\nI tSmbve-äv, kzoI-c-W-ap-dn, ASp-¡-f, _m¡Wn XpS-§n-b-h-sbÃmw lukvt_m-"n-epWvS-­v.

bm{Xm-ku-Icyw : kao] sdbnÂth tÌj³ --þ Be-¸pg _o¨n \n¶v (5 In.-ao.), kao] hnam-\-¯m-hfw þ sIm¨n³ CâÀ\m-j-W FbÀt]mÀ"v (GI-tZiw 85 In.-ao.)Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 366